วิสัยทัศน์
สร้างความพึงพอใจ แก่ลูกค้า ในสินค้าและบริการของเรา ด้วยผลงานคุณภาพ ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

พันธกิจ
มุ่งเน้นการทำงานแบบ Professional Service ทางด้าน Cabling System, Home Network , Enterprise Network ,Consultant System และ Programming ซึ่งมีเครือข่ายการ ทำงานทั้งใน กรุงเทพมหานคร และส่วนภูมิภาค รวมทั้งการสร้างสรรค์งานด้านสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อ online อย่างมีคุณภาพ

เป้าหมาย
เพื่อรองรับการขยายตัวทางด้านไอทีของภาคเอกชน และส่วนราชการ ตามนโยบายกระทรวง เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร (Ministry Of Information and Communication Technology (ICT.))

ผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการ
−Mikrotik, Cisco , Avaya , Nortel , Alcatel , Huawei, 3COM, SMC, ZyXel, etc .
- DELL, HP, ACER, Compaq, OKI, EPSON, Qptimax etc.
− Cabling System
− GPS/GPRS Solutions
− CCTV Solutions
− Wireless Lan Solutions

ประวัติความเป็นมาองค์กร
บริษัท พีเอ็นพี คอนเน็คท์ จำกัด ได้ดําเนินธุรกิจให้คําปรึกษาการออกแบบ ระบบการจัดจำหน่ายและให้บริการระบบคอมพิวเตอร์เครือข่าย มีวัตถุประสงค์เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำด้านระบบสารสนเทศ (Integration & Services Company) ซึ่งทำให้บริษัทฯสามารถสร้าง Solution ที่สมบูรณ์ที่สุดได้หลากหลาย และมีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างไม่จำกัด เพื่อสนองตอบต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างสูงสุด และได้ปรับเปลี่ยนเป้าหมายโดยมุ่งเน้นสู่การเป็น “ IT Consulting and IT Services”
การยึดมั่นในแนวทางการบริหาร และจัดการ เพื่อสนองตอบต่อลูกค้าตามเจตนารมณ์ของบริษัท กล่าวคือให้ลูกค้าได้รับบริการที่ได้มาตรฐาน และมีคุณภาพอย่างสูงสุด จากผลงานต่าง ๆ ที่บริษัทได้ทุ่มเทอย่างจริงจัง เพื่อมอบสินค้า และบริการที่เปี่ยมด้วยคุณภาพให้กับลูกค้า ทำให้บริษัทฯ เติบโตขึ้นด้วยความสนับสนุนด้วยดีจาก ลูกค้า และผู้ร่วมค้าทั้งหลาย ซึ่งเป็นความสำเร็จแห่งความภาคภูมิใจ และจะยังคงมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์ งานคุณภาพ เพื่อความสำเร็จร่วมกันต่อไป

บริการให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาและปรับปรุงระบบ
การจัดทีมวิศวกรผู้มีความชำนาญ ในการให้คำปรึกษาอย่างเต็มรูปแบบใน ด้านการพัฒนาและรวมถึงการติดตั้งระบบ ที่ถูกต้อง เหมาะสมกับองค์กร


บริการออกแบบระบบงาน การติดตั้ง / พัฒนาระบบและการดูแลระบบ
การให้บริการออกแบบติดตั้ง พัฒนารวมถึงการดูแลระบบเครือข่าย และ ระบบงาน ทั้งนี้เพื่อให้ได้ระบบงานที่สามารถ รองรับการทำงาน อย่างมี ประสิทธิภาพสูงสุด

บริการอัพเกรดซอฟต์แวร์ให้ทันสมัย
การให้บริการอัพเกรดซอฟต์แวร์ให้ทันสมัยอยู่เสมอ ทั้งนี้เพื่อเป็นการรองรับ ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

บริการติดตั้งระบบสายสัญญาณ ระบบไฟฟ้า ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
การให้บริการเดินติดตั้งระบบสายสัญญาณ ระบบไฟฟ้า และการวางระบบ เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ทั้งนี้เพื่อการวางระบบที่ถูกต้อง เหมาะสมกับพื้นที่ใช้งาน โดยการคำนึงถึงความปลอดภัย และประสิทธิภาพ ในการทำงานเป็นสำคัญ

การบริการซ่อมแซม และบำรุงรักษารายปี
การให้บริการและความช่วยเหลือแก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่องตามระยะเวลาและเงื่อนไข ที่ลูกค้าต้องการ สัญญารายปี สำหรับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และ อุปกรณ์ต่อพ่วง เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในผลิตภัณฑ์ว่า สามารถทำงานได้อย่าง
เต็มประสิทธิภาพ ตลอดอายุการใช้งาน โดยการดูแลอย่างใกล้ชิดจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการ

 การทํา Preventive Maintenance (PM.)
เป็นการซ่อมบำรุงทุกๆ ระยะเวลาที่กำหนด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
- รักษาสภาพของระบบ และอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมทำงานอยู่เสมอ
- ป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้
- แนะนำแนวทางสำหรับการปรับปรุงแก้ไขระบบ และอุปกรณ์ของลูกค้า

การบริการซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์เครือข่าย และอุปกรณ์ต่อพ่วง รายปี
- แผนก Customer Service รับแจ้งปัญหาและอาการ ข้อมูลที่จำเป็นในการแจ้งเหตุ เช่น อุปกรณ์, สถานที่, ชื่อผู้ประสานงาน จากนั้น แผนก Service จะตรวจสถานะอุปกรณ์ และบันทึกรายการลงคอมพิวเตอร์
- เจ้าหน้าที่แก้ไขปัญหาเบื้องต้น ทางโทรศัพท์
- ในกรณีที่ยังไม่สามารถใช้งานได้ มีการจัดเตรียมอะไหล่ หรืออุปกรณ์สำรอง และให้เจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการแก้ไขปัญหาถึงที่ตั้งอุปกรณ์โดยเข้าถึงสถานที่ตั้งลูกค้าตามพื้นที่ ของสถานที่ ให้บริการดังนี้

การให้บริการถึงที่ตั้งแบบครั้งต่อครั้ง (On-site Per-Call Service)
เป็นการบริการแก้ไขปัญหาให้กับผู้ว่าจ้าง ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างไม่ได้ทำการรับประกันใด ๆ กับผู้รับจ้าง
- ผู้ว่าจ้างสามารถติดต่อบริษัทได้ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 17.30 น. ในวันจันทร์ถึงวันเสาร์
(ยกเว้นวันอาทิตย์ และวันหยุดของบริษัทฯ)
- บริษัทฯ ไม่สามารถรับประกันเวลาในการเข้าถึงที่ตั้งของผู้ว่าจ้างได้ ขึ้นอยู่กับ
ความเหมาะสมในเรื่องต่างๆ
- ผู้ว่าจ้างสามารถติดต่อบริษัทโดยทางโทรศัพท์ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 หรือ
โทรสาร 02 (นอกเวลาทำการในวันจันทร์ถึงเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดของบริษัท
- บริษัทฯ ยินดีให้คำปรึกษาเบื้องต้นทางโทรศัพท์ ทั้งนี้คำวินิจฉัย หรือข้อสันนิษฐานต่างๆ
ขึ้นอยู่กับข้อมูล, อาการผิดปกติ ที่ผู้ว่าจ้างแจ้งให้ทราบ โดยไม่ถือว่าเป็นข้อสรุปที่ถูกต้องที่สุด
- ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างต้องการใช้บริการซ่อม บริษัทจะทำการเสนอราคาต่อไป
*** การบริการไม่ครอบคลุม การให้บริการบำรุงรักษา และซ่อมแซมแก้ไข อันเนื่องมาจาก***
- การใช้งานผิดประเภท
- ความจงใจทำให้ระบบนั้นๆ เกิดความเสียหายทั้ง จากลูกค้าหรือบุคคลอื่น
- สภาพแวดล้อมในบริเวณที่ติดตั้งตัวอุปกรณ์ไม่เหมาะสมต่อการทำงานได้แก่ อุณหภูมิ
ความชื้น การไหลเวียนของอากาศ ความสะอาด ระบบไฟฟ้า และความแข็งแรงของที่ตั้ง
ของอุปกรณ์
- การซ่อมแซม, ดัดแปลงแก้ไข หรือการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ของลูกค้า โดยมิได้รับอนุญาต
จากทางบริษัท
- ความผิดพลาดอันเกิดจากการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ โดยมิได้รับอนุญาตจากทางบริษัท
- ความผิดปกติที่ไม่ได้เกิดจากการเสื่อมสภาพของตัวอุปกรณ์เอง
- อุบัติเหตุหรือ ภัยธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม ไฟไหม้ แผ่นดินไหว การกระแทก ฟ้าผ่า การกระชาก
ของกระแสไฟฟ้าหรือการทำลายจากสัตว์ต่างๆ
- กรณีที่บริษัท มีการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก หรืออุปกรณ์ใดๆ
เพื่อการป้องกัน จะถือว่าเป็นเพียงการบรรเทาปัญหาหรือบรรเทาความเสียหายให้ลดลงเท่านั้น
ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้นที่เกิดขึ้น
- เหตุสุดวิสัยที่บริษัทไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การเกิดจลาจล การยกเลิกเที่ยวบินอุบัติเหตุ
เป็นต้น เกิดจากการทำลายของสัตว์ เช่น การกัดแทะ เป็นต้น

What do you think?

Send us feedback!